Lớp là một cái khuôn để tạo các vật thể cho nhanh


Nguồn:: pytypes

const xeMáy = new Xe('2 bánh')
const ôTô   = new Xe('4 bánh')
const xeTải = new Xe('12 bánh')
//    ^ vật thể   ^ Lớp

Hoạt động trung tâm của lập trình hướng vật thể là phân loại
Tương tự, Giao diện là cái khuôn của phương thức
Phương thức là một thuộc tính của vật thể


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023