Không cần biết vật thể chứa dữ liệu gì, chỉ cần quan tâm nó làm được gì

Thay vì ta thao túng trực tiếp dữ liệu, ta điều khiển vật thể qua phần giao tiếp của nó với bên ngoài
Giao diện là cách để sử dụng vật thể mà không cần biết bên trong nó có gì
Giao diện là cái khuôn của phương thức
Nguồn::Pong & Object Oriented Programming - Computerphile - YouTube


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 2 tháng 2, 2024