Dùng class khi ta có logic nghiệp vụ thực sự cần được implement để thực thi. Dùng interface để tạo ràng buộc kiểu cho biến

Nguồn:: Viblo, Typescript: Class, Interface & chúng khác gì với class, interface trong C#, Java (!?)
Nếu dữ liệu không nhất thiết ở dạng vật thể thì type gọn hơn và linh hoạt hơn. Nếu đã xác định dữ liệu cần ở dạng vật thể thì interface sẽ thể hiện tốt ý tưởng của người viết hơn


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 2 tháng 2, 2024