Chưa rõ lý do vì sao lại dịch object ra thành đối tượng chứ không phải vật thể

Is there any philosophical theory behind the concept of object in computer science?


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023