Package và library là những cái tên khác nhau cho cùng một thứ

  • Mô đun (module): tập tin .py, .js, thường mang ý nghĩa cho cùng một chương trình
  • Thư viện (library), gói (package): thư mục chứa nhiều mô đun liên quan, thường mang ý nghĩa làm công cụ bổ sung, hỗ trợ cho các chương trình khác
  • Framework: cũng là thư viện, nhưng cung cấp cả một cách tư duy mới để viết chương trình

Nguồn:: CS50P - Lecture 4 - Libraries - YouTube


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023