This, self là cách để nói rằng hành động mà phương thức sẽ làm sẽ phải gắn lên một vật thể cụ thể của lớp, thứ mà bây giờ chưa được tạo ra

Phương thức phải gắn lên một vật thể cụ thể nào đó để có tác dụng
Lớp là một cái khuôn để tạo các vật thể cho nhanh


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023