Phương thức là một thuộc tính của vật thể

const obj = {
 foo() {
  return 'bar';
 },
};

console.log(obj.foo());
  // Expected output: "bar"

Cách viết khác:
const obj = {
 foo: function () {
  // …
 },
 bar: function () {
  // …
 },
};

Method - MDN Web Docs Glossary: Definitions of Web-related terms | MDN
Nguồn:: Method definitions - JavaScript | MDN


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 9 tháng 1, 2024