Phương thức cho ta biết mình có thể làm gì với vật thể đó

Nó không phải là vật có thể có những hành vi nào, mà là ta có thể làm gì với nó
Nguồn:: epistemology - Is there any philosophical theory behind the concept of object in computer science? - Philosophy Stack Exchange

Phương thức là một thuộc tính của vật thể, Phương thức phải gắn lên một vật thể cụ thể nào đó để có tác dụng


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023