Phương thức cho ta biết mình có thể làm gì với vật thể đó

Nó không phải là vật có thể có những hành vi nào, mà là ta có thể làm gì với nó
Nguồn:: epistemology - Is there any philosophical theory behind the concept of object in computer science? - Philosophy Stack Exchange


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023