Hàm vô danh chính là lambda

Nguồn:: Anonymous function - Wikipedia


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024