Hàm cần gọi phải ở trong then

Tại sao khi gọi async function thì lại để console.log() trong then chứ không để ở ngoài được nhỉ? Phải là:

asyncFunction(arg).then((result) => { console.log(result) })

Chứ không thể là:

const a = asyncFunction(arg).then((result) => { result }) console.log(a)

duydang

ở ngoài thì log ra Promise, ở trong then thì log ra kết quả của Promise

tại async function lúc tạo ra nó là nó đẩy vào 1 cái asyncqueue thôi
asyncFunction(arg) là đẩy asyncFunction(arg) vào cái asyncQ, xong chạy tiếp các code bên dưới, vd ở đây là console.log(a)

a lúc này là null vì asyncFunction(arg) chưa chạy xong

sau khi asyncFunction(arg) thì a mới được gán = result, lúc này console.log(a) đã chạy rồi

 • asyncFunction(arg) -> đẩy vào asyncQ
 • chạy tiếp console.log(a) // in ra object rỗng hay null gì đấy
 • asyncFunction(arg) chạy xong, gán a = 1 object mới là result, object a cũ được log trong console vẫn là null

Nếu để console.log() ở trong then thì

 • asyncFunction(arg) đẩy vào asyncQ
 • chờ asyncFunction(arg) chạy xong, chạy .then: gọi console.log(result)

code của main loop js thì có thể là như thế này:

while (1) {  chạy 1 vài lệnh trong main loop  nếu asyncQ việc, pop 1 việc ra chạy việc đó }

thì cái code kia nó chạy là

while (1) {  const a = asyncFunction(arg).then((result) => { result  });  console.log(a); }

thì nó chạy theo kiểu

- vòng lặp thứ 1: - đẩy asyncFunction(arg) vào asyncQ - console.log(a) - vòng lặp thứ 2: - asyncQ có việc, pop ra là asyncFunction(arg) - chạy asyncFunction(arg) - chạy xong gọi tiếp .then: - gán a = result

nếu 1 hàm có liên quan tới internet download gì đó thì nó sẽ đẩy lệnh download/upload đó vào 1 cái queue khác là networkQ gì đấy, cái networkQ này là 1 threadpool thật. Còn asyncQ chỉ là 1 cái queue thuần túy thôi thì phải

JS có đa luồng ở networkQ, nhưng ko có đa luồng ở asyncQ

JS khác với các ngôn ngữ khác chỉ chạy 1 lần rồi tắt thì JS nó chạy suốt thời gian tồn tại của 1 tab trong browser nên nó xài 1 cái loop vô tận (tới khi tắt tab) gọi là event loop :V

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Event_loop

a lúc này là null vì asyncFunction(arg) chưa chạy xong

nếu code vậy thì giá trị của aPromise mà chứ đâu null nhỉ anh

toy cũng ko chắc :V biết sơ sơ à :V console log nó in ra gì

in ra promise thì a là promise thôi

chắc là null chớ

Nguồn:: Discord


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023