Giao diện là cái khuôn của phương thức

Giao diện (interface) là tập hợp tất cả các phương thức chung của nhiều lớp liên quan với nhau. Nó giống như lớp nhưng mà không phải cho vật thể mà là cho phương thức của vật thể

API là giao diện của một chương trình
Giao diện là cách để sử dụng vật thể mà không cần biết bên trong nó có gì


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023