Biểu thức (expression) là những thứ trả lại một giá trị nào đó

Nguồn:: Ternary operators in JavaScript without an “else”


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023