Dễ xem kết quả các giá trị trong console debug hơn là ở Variables

Nguồn:: Tự ngẫm nghĩ, trải nghiệm
Dùng logpoint thay cho console.log() khi debug Ngoài console.log còn có console.assert, console.trace, console.table, console.error


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 28 tháng 11, 2023