Bỏ qua

Debug

Debug trực tiếp ngay trên script

  1. Dùng console.log
  2. Dùng try…catch
  3. Dùng throw

Dùng debugger

  1. Dùng breakpoint
  2. Dùng Variable và Watch
  3. Dùng debug console
  4. Dùng logpoint
  5. Dùng REPL

Dùng unit test


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 17 tháng 10, 2023