Dùng test khi muốn biết code chạy có đúng không. Dùng debug khi muốn biết code chạy sai chỗ nào

Debugger Unit test
Mất đi sau khi bug được sửa Được giữ lại sau khi bug đã được sửa

Nguồn:: Differences between Testing and Debugging - GeeksforGeeks Stack Overflow, debugging - When to use debug vs unit tests? - Stack Overflow


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023