Văn bản thuần là dạng tổ chức dữ liệu đơn giản nhất

Khái niệm::

Plain Text Data Formats: CSV, JSON, XML, HTML, Fixed-Width, and more... compared and explained - YouTube


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023