Sự sắp xếp thư mục khác nhau theo chức năng và theo sản phẩm

Những thứ muốn ở một folder riêng

  • Code
  • Thiết kế
  • Ảnh
  • Vault
  • Mỗi bài viết

Mỗi file trong từng mục này lại cần ở nhiều nơi khác nhau

Cấu trúc phân cấp thường cứng nhắc và nhân tạo


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023