File là thứ mà nhiều chương trình khác nhau đều đọc được

File Google Docs không thực sự là file

Nguồn:: Golems, smart objects, and the file metaphor (Interconnected)

What is a File Format? - YouTube


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023