Dữ liệu dưới dạng văn bản là dạng dữ liệu phi cấu trúc

Dữ liệu như kiểu Wikipedia thì đường link rối lung tung. Chính vì như vậy, nên việc lưu Dữ liệu dưới dạng văn bản phù hợp cho việc quản lý kiến thức


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023