Bỏ qua

Vấn đề hay gặp khi dùng Git

Quên add

Git không biết gì về folder

Thêm file vào .gitignore rồi mà vẫn không thấy file bị ignore

Lỡ commit file nặng

git filter-branch --force --index-filter 'git rm -r --cached --ignore-unmatch bigfile.txt' --prune-empty --tag-name-filter cat -- --all

Các lệnh git thường sử dụng


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 29 tháng 10, 2023