Thứ ta đang trực tiếp chỉnh sửa mà ta tưởng là dữ liệu của mình thực chất là thứ được vay mượn từ commit

Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 25 tháng 12, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023