git add A làm cho index giống như ở working directory. git commit am chỉ áp dụng cho những file đã có sẵn trong index

Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 28 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023