Pull không lấy file mới về, mà lấy commit mới về

Nguồn::
Thứ ta đang trực tiếp chỉnh sửa mà ta tưởng là dữ liệu của mình thực chất là thứ được vay mượn từ commit


Cập nhật lần cuối : 25 tháng 12, 2023
Tạo : 25 tháng 12, 2023