Git status giúp xem những file nào đã được vào stage

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)

Phần này liệt kê các file đã được staged. Staged là chuẩn bị được commit. Dòng dưới hướng dẫn cách loại bỏ một file ra khỏi stage: dùng git restore --staged <file>...

Stage, cache, index là những cái tên khác nhau cho cùng một thứ


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023