Facebook chuyển sang Mercurial vì nhóm phát triển Git năm 2012 không mặn mà với monorepo

Nguồn:: Why doesn't Facebook use git? - YouTube


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024