Khi merge, ours là branch hiện tại. Khi rebase, theirs là branch hiện tại

Khi merge là lấy commit từ branch khác về branch hiện tại

# Xem branch hiện tại
$ git branch

* branch-a

# Nếu là merge thì branch-a là ours
$ git merge -X ours branch-b  

# Nếu là rebase thì branch-a là theirs
$ git rebase -X theirs branch-b

Có lẽ thay vì dùng ourstheirs, ta nên dùng currenttheirs cho merge, và currentours cho rebase?


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023