Syncthing dành cho đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị của cùng một người. Git chuyên cho việc hợp tác làm việc giữa nhiều người

Syncthing là dành cho nhóm nhỏ thôi, hoặc tốt nhất là giữa các thiết bị khác nhau của cùng một người. Nếu có nhiều người cùng xài thì sẽ dễ loạn lắm, tạo nhiều xung đột. Nếu có ai thao tác sai thì nó sẽ phá huỷ tất cả dữ liệu.

Git chuyên cho việc hợp tác làm việc.

Ngăn những file không mong muốn
Mỗi người có một cách để đồng bộ trên điện thoại.
Hình ảnh trong vault sẽ tự động hiện lên trong gallery điện thoại

  1. Tạo một thư mục riêng trước khi đồng bộ, nếu không sẽ bị tràn file ra ngoài. Xem chi tiết: Tạo thư mục mới khi chọn nơi để sync ở Android
  2. Đảm bảo thư mục đó sau này không phải di chuyển sang chỗ khác. Vì sau khi nhấn accept thì Syncthing sẽ không cho đổi sang thư mục khác. Nếu muốn đổi thì phải xóa đi làm lại từ đầu nếu muốn tiếp tục đồng bộ

Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024