Khó có thể copy dữ liệu dạng block giữa các app khác nhau

Nguồn:: Maggie Appleton, https://maggieappleton.com/block-data


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023