DBMS cấu trúc những cách ta tổ chức và tương tác với mọi dữ liệu được lưu trữ


Nguồn:: A Shelfish Starter Guide to Databases


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023