Dữ liệu dưới dạng cơ sở dữ liệu đảm bảo các bên tham gia nhập dữ liệu cùng một định dạng

  • Thống nhất giữa các người dùng dễ dàng
  • Đảm bảo các bên tham gia nhập dữ liệu cùng một format
  • Số biến có hạn, nhưng nhất quán

Câu hỏi:: Làm kỹ vấn đề onboard là được?, Dùng template là được?
Có sự đánh đổi giữa sự dễ dàng tuỳ biến dữ liệu của mình và sự dễ dàng hợp tác qua mạng

Dữ liệu dưới dạng văn bản là dạng dữ liệu phi cấu trúc
Khai báo biến trong một file thì sẽ bị phân mảnh. Khai báo trong bảng thì là khai báo trước dữ liệu sau

Thêm trường mới dễ dàng
Tạo biến trên csdl trước rồi mới add vào sau

Quản lý insight thì không tốt lmaws

Nếu insight tiến hoá thì

Odoo thiên về xử lý nghiệp vụ

Muốn lưu cái gì thì phải đi khai báo. Cái gì cũng khai báo thì

Khi thấy cần dữ liệu gì thì mới đi track. Người có kinh nghiệm sẽ biết những dữ liệu gì cần tráck theo từng pha

Quản lý csdl thì phải phân loại. CR7 mà unique.

Nếu tư duy từ template thì nên đi từ tư duy database, ko nên đi theo kiểu text

Phần mềm không giúp cho việc quản lý công việc chi tiết

Input → store → bisiness process → view output

Cần dùng gr


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023