Các chương trình ứng dụng không giao tiếp trực tiếp với CSDL mà qua một trung gian gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu


Nguồn:: Các phương pháp tổ chức dữ liệu


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023