Ứng dụng quản lý là một dạng giao diện giữa người dùng và cơ sở dữ liệu

Ứng dụng quản lý (Line-of-Business, LOB) là loại phần mềm phổ biến nhất đối với doanh nghiệp. Về bản chất, có thể hình dung ứng dụng quản lý là một dạng giao diện giữa người dùng và cơ sở dữ liệu.

Các công việc chính mà một ứng dụng quản lý thực hiện là các thao tác với dữ liệu, bao gồm tạo mới (Create), đọc (Retrieve), cập nhật (Update), và xóa (Delete). Vì vậy, các ứng dụng quản lý cũng thường được gọi là những ứng dụng CRUD.

Với đặc điểm trên, khi phát triển một ứng dụng quản lý, nhiệm vụ chính mà lập trình viên phải thực hiện là xây dựng các screen giúp người dùng thực hiện các tác vụ CRUD trên dữ liệu. Thông thường, mỗi domain class/entity sẽ đòi hỏi một nhóm screen thực hiện các tác vụ CRUD trên class/entity đó.

Điều này dẫn đến việc phát triển ứng dụng quản lý đều thực hiện theo một khuôn mẫu chung, từ giao diện người dùng đến tương tác với dữ liệu.

Sự khác biệt lớn nhất giữa các ứng dụng quản lý có lẽ là ở bài toán / nghiệp vụ cần giải quyết chứ không nằm ở yếu tố kỹ thuật.

Do đặc thù gần như mọi thứ đi theo khuôn mẫu chung, các hãng hoặc các nhóm phát triển phần mềm thường xây dựng ra các công cụ giúp tự động hóa một phần hoặc toàn phần việc tạo ra các ứng dụng quản lý.

Nguồn:: tuhocict, Radzen Blazor - Công cụ phát triển nhanh ứng dụng quản lý | Tự học ICT


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023