WordPress là một hệ thống quản lý nội dung

Nội dung của một website WordPress được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu dạng bảng. Nội dung trong cơ sở dữ liệu được PHP hiển thị thành HTML


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023