phpMyAdmin là GUI để dùng MySQL

MySQL Workbench cũng là một GUI khác. Khác biệt ở chỗ cái này là chương trình cài đặt riêng trên máy, còn phpMyAdmin chạy trên web, nên thường được dùng


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024