Route không bao giờ được gửi đến client. Island được chạy ở cả server và client

Route được render ở phía máy chủ
Render phía máy chủ nhanh và SEO tốt. Render phía người dùng phù hợp cho những ứng dụng cần tương tác nhiều
Nguồn:: Create a project | Fresh docs

Fresh và Astro đều cung cấp khả năng render island lần đầu tại server và những lần sau tại client


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024