Route không bao giờ được gửi đến client. Island được chạy ở cả server và client

Lý do:: Có một số hàm ở server sẽ không serialize được, Serialize là cách duy nhất để truyền dữ liệu từ server tới client và ngược lại
Lý do:: Những API của môi trường thực thi không chạy được trên trình duyệt, Các hàm được môi trường thực thi cung cấp không hoạt động được ở island
Render phía máy chủ nhanh và SEO tốt. Render phía người dùng phù hợp cho những ứng dụng cần tương tác nhiều
Nguồn:: Create a project | Fresh docs

Fresh và Astro đều cung cấp khả năng render island lần đầu tại server và những lần sau tại client


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024