State giúp cập nhật dữ liệu mà không cần tải lại trang

UI là kết quả của state và data. State nằm ở client, data nằm ở server
Mỗi khi state thay đổi thì islands được render lại
React được sinh ra để làm việc với trạng thái
Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024