Khi một vật thể được đổ dữ liệu vào, nó được gọi là được tưới nước

Nguồn:: WTF is hydration? - YouTube


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024