Component nằm trong thư mục island sẽ được render lần đầu ở server, còn những lần sau đều ở client

Cơ chế này giống Astro
Những hàm được export default và được viết hoa ký tự đầu tiên là component. Component là những hàm hoặc lớp trả về một khối JSX. Island là những component ở trong thư mục islands
Nguồn:: Interactive islands | Fresh docs
https://discord.com/channels/684898665143206084/991511118524715139/1201392026655141949


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024