Các hàm được môi trường thực thi cung cấp không hoạt động được ở island

Những API của môi trường thực thi không chạy được trên trình duyệt. Trình duyệt không biết gì về Deno, Node, v.v. Muốn dùng các hàm do các môi trường thực thi này cung cấp thì phải chạy trên server chứ không chạy trên client được
Route là code viết cho server. Island là code viết cho client


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 15 tháng 2, 2024