React nên được alias thành preact/compat

Nguồn:: Issues with radix-ui · Issue #1530 · denoland/fresh · GitHub


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024