React được sinh ra để làm việc với trạng thái

Với JS, ta phải chỉ cho nó biết nên rẽ chỗ nào, rẽ như thế nào, v.v. Nó không biết mình muốn đi tới đâu, tất cả những gì nó có thể làm là nghe lệnh của bạn

Với React, ta chỉ cần nói địa điểm.

Các trạng thái ví dụ của một app:

Nguồn:: Reacting to Input with State – React


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024