Next.js, Remix, Gatsby là những framework mà chính React giới thiệu là nên dùng

JS là để tăng trải nghiệm người dùng. Framework là để tăng trải nghiệm lập trình viên
Nguồn:: Start a New React Project – React
Unraveling the JavaScript Meta-Framework Ecosystem: Which One Is Right for You?


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024