Fresh và Astro đều cung cấp khả năng render island lần đầu tại server và những lần sau tại client

Chỉ có điều Astro là dùng trên Node, còn Fresh dùng trên Deno. Nếu Deno là lật ngược lại của Node thì Fresh cũng có thể xem là Troas

Nguồn:: Discord

Route không bao giờ được gửi đến client. Island được chạy ở cả server và client


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024