Cache giúp giảm thời gian tải trang

Nó giống cái tủ lạnh. Thay vì hằng ngày bạn phải đi chợ, thì hằng tuần bạn đi chợ cho đồ vào tủ lạnh, rồi hằng ngày bạn chỉ việc ra tủ lạnh lấy đồ

Nguồn:: CodeAnalogies, Web Caching Explained by Buying Milk at the Supermarket – CodeAnalogies Blog

Khi chỉnh CSS mà thấy không thay đổi, thử xoá cache xem


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 17 tháng 12, 2023