Remote Control được sinh ra để giải quyết vấn đề Same Origin Policy

Same-origin policy ngăn chặn việc script ở tab này điều khiển tab kia
Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 25 tháng 12, 2023
Tạo : 25 tháng 12, 2023