Kiếm backend API trước hơn là cào bằng frontend

Nguồn::
The Biggest Mistake Beginners Make When Web Scraping - YouTube
Always Check for the Hidden API when Web Scraping - YouTube


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 25 tháng 12, 2023