NavigableString là những chữ có trong tag

Nguồn:: Beautiful Soup Documentation — Beautiful Soup 4.12.0 documentation


Cập nhật lần cuối : 25 tháng 12, 2023
Tạo : 17 tháng 12, 2023