Find() chỉ kiếm tag đầu tiên, find all() mới kiếm tất cả các tag

# return the first meta tag
soup.find("meta")

# return all meta tag
soup.find_all("meta")

Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023