Cài PangoCairo trước khi dùng unicode trong Graphviz

 • Install expat library (sudo apt install libexpat1-dev)
 • Install pangocairo library (sudo apt install libpango1.0-dev)
 • Compile and install graphviz from source (https://graphviz.org/download/source/):
  ./configure --with-pangocairo
  make
  sudo make install
  

Nguồn:: Stack Overflow, Why do texts with non-ASCII characters have right padding?


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023