Bỏ qua

Regex giúp tìm kiếm những chuỗi phức tạp

Tạo query DQL từ danh sách các key

Do that in several steps.
1) ^.*$$& as "$&"
2) (?:\G|^\S*)\K\h+(?=.* as ".*"$)-,
3) (?:\G-|^)[^-]+(?=\S* as ".*"$)\L$&
https://stackoverflow.com/questions/75015542/how-to-convert-multiple-words-into-multiple-words-as-multiple-words

Tự học regex


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023